Kategorie

REGULAMIN SKLEPU LKJ
 
 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lkj-motoskory.pl  Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu  można zawsze znaleźć na naszej stronie pod www.lkj-motoskory.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2013  i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod  adresem   www.lk-motoskory.pl                                                                                                                                                                      
                                                  
Właściciel sklepu internetowego
Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lkj-motoskory.pl  jest firma:
L.K.J.spółka cywilna Wisława Jagiełło , Leszek Jagiełło
z siedzibą:
ul.Szarych Szeregów 24A
26-600 Radom
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
Regon 672716778
NIP 7962426295
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonu 601 32 47 87
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@lkj.com.pl

GIODO Nr księgi: 134241  nr zgłoszenia R016473/13

 
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
    jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
    drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym
    w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
    ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
    której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać   
    zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).  
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
    Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
    była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
    zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji
    telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
    Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
    zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania
    się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.lkj-modoskory.pl,
    za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.         
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10.  Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.lkj-motosory.pl
11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów,
       zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu     
    Internetowego.
 
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
    się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.lkj-motoskory.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lkj.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie  
    zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 3 Ceny zawarte w sklepie
1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lkj-motoskory.pl  są cenami brutto podanymi w  
    złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
§ 4 Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
    w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
    wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
    i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz
    numeru telefonu i adresu e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub błędne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia
    od realizacji zamówienia.
5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
    ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
    na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub     
    momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem".
 
 § 5 Koszty i termin wysyłki
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
    albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
    formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
    Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
    w siedzibie sprzedającego.
4. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu   www.lkj-motoskory.pl  są realizowane w ciągu 7dni  
    roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
   „za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności „przelew" lub „płatność kartą lub przelewem
   online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na
   rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
5.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
   Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może
   się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „dostawa"
 
§ 6 Płatności
1. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
    lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 
§ 7 Odbiór towaru
1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
    nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
    lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
    uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
    kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą
    w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
    lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia  
    roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz   
    odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22
    poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.lkj-motoskory.pl  bez   
    podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego
   upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektroniczne email.
3 Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
   w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły
   śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
   sprawdzenia.
5 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
   na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
   numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
   od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie
   3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia
   faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną
   kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu
   zapłaty na wskazane konto Klienta.
8.Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania   produktu do              sklepu pokrywa Kupujący.  
 
§ 9 Reklamacje
1.Wszystkie produkty będące w ofercie www.lkj-motoskory.pl  są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
2.www.lkj-motoskory.pl  zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy  dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.
3.Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu www.lkj-motoskory.pl 
4.Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez www.lkj.co.pl
5. www.lkj.com.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem   lub na koszt sklepu.
 
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania . Dane są przekazywane dobrowolnie.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
    z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
    za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
    z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
   Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
   Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
   zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
   przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
   postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
   z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
   obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 

Kontakt

Jesteśmy dostępni Pn - Pt godz. 8.00 - 16.00

Telefon:GSM: 601324787

Skontaktuj się z naszą infolinią